طلاق توافقی

طلاق توافقی

/
بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حتی اگر زوجین ت…
طلاق ایرانیان خارج از کشور