خانم زهرا اشرفی قهی با سابقه ۱۵ سال در ضمینه امور خانواده معاملات ارث وصیت عفو شهرداری بیمه امور حسبی و سایر مقررات فعالیت دارند.